ESG i eiendomsbransjen

Fokuset på ESG i eiendomsbransjen har blitt stadig mer avgjørende. ESG, som står for miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold, brukes til å vurdere selskapers påvirkning på miljøet, samfunnet og styringsstrukturene.

Miljømessige forhold - Hvordan virksomheten håndterer miljøspørsmål som klimaendringer, forurensing, ressursforvaltning og energieffektivitet. 

Sosiale forhold - Hvordan virksomheten forholder seg til menneskers arbeidsforhold, menneskerettigheter, mangfold og inkludering, helse og sikkerhet, og samfunnsansvar. 

Styringsmessige forhold - Selskapets ledelsesstruktur, etikk og transparens. God styring innebærer effektivt styre, klare etiske retningslinjer, og åpenhet i rapportering.

Vi erfarer at våre kunder påvirkes både direkte og indirekte av nye regulatoriske krav og endring i markedstrender.

Det grønne skiftet vil innebære nye krav til eiere av bolig- og næringseiendommer og vil omfatte krav til energi- og miljøtiltak i eksisterende bygg og skjerpete krav for nybygg.

Leietakere stiller strengere krav til lokalenes energieffektivitet, klima- og miljøpåvirkning når de skal inngå leiekontrakter. Bank- og finansmarkedet pålegges å vurdere risiko knyttet til hvordan nåværende og fremtidige klima- og miljøkrav påvirker eiendommens nåværende og fremtidige verdi. Dette påvirker eiendommens tilgang til lånefinansiering så vel som eiendommens attraktivitet som investeringsobjekt/markedsverdi.

Samtidig gir det grønne skiftet muligheter, blant annet tilgang til offentlige støtteordninger for energi- og miljøtiltak.

I Borg jobber vi sammen i tverrfaglige team for å kunne levere en total leveranse innenfor ESG.

Vi kan blant annet bistå med:

 • Utarbeide bærekraftstrategier, miljøstyringssystemer og handlingsplaner
 • Risiko- og mulighetsanalyser
 • Etterlevelse og rapportering av sosiale forhold
  • Implementering og oppfølgning av sosiale forhold
  • Likestilling – og diskrimineringsloven
  • HMS
 • Bærekraftig eiendomsforvaltning
  • Bærekraftig eiendomsdrift med fokus på energiforbruk og miljøavtrykk
  • Energikartlegging
  • Energimerking
  • Energiteknisk rådgivning og energioptimalisering
  • Miljørapportering/miljøregnskap
  • Sertifisering (BREEAM In-Use mv)
 • Miljøstyring i prosjekt
  • Vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter
  • Rehabiliteringsprosjekter
  • Prosjektutvikling og nybygg

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

Nicolai Bordtkorb

Forvaltningssjef