Borg Forvaltning ivaretar prosjektledelsen i alle faser av et eiendomsprosjekt. Vi leder prosjektene trygt gjennom mulighetsstudier, reguleringssaker, kontrahering av arkitekter, rådgivere og entreprenører, prosjektering, byggefase, ferdigstillelse og reklamasjonsperiode.