Due Diligence av næringseiendom – Sikre gode investeringer!

Due diligence, som forkortes til DD, bidrar til å minimere risiko og gir alle involverte parter en klar forståelse av utfordringene og mulighetene ved eiendommen og selskapet i forkant av en transaksjon.

Hva er due diligence?

Due diligence av næringseiendom er en grundig undersøkelse og analyse av alle relevante aspekter ved en eiendom og selskapet før en transaksjon gjennomføres. I Borg har vi kvalifisert og fagkyndig personell som kan bistå med juridisk, teknisk og finansiell due diligence i forkant av en transaksjon.

Gjennomføring

For å sikre en ryddig transaksjonsprosess mellom kjøper og selger, er gjennomføringen av en juridisk due diligence avgjørende. Dette gjøres blant annet for å redusere risikoen knyttet til juridiske problemer og utfordringer i etterkant av transaksjonen.

Ved gjennomføring av en juridisk due diligence tilbyr vi juridiske eksperter som undersøker og analyserer alle juridiske aspekter ved eiendommen og selskapet. En slik prosess inkluderer undersøkelser og analyse av eiendommens og selskapets offentligrettslige-, eiendomsrettslige- og selskapsrettslige forhold.

Teknisk due diligence innebærer en grundig gjennomgang av eiendommens fysiske tilstand. Målet med en slik tilstandsvurdering er å kartlegge eventuelle tekniske avvik, skader, feil eller mangler knyttet til eiendommens fysiske tilstand.

Vurderingen består av en teknisk befaring med gjennomgang av de viktigste forhold innenfor; bygningsmessige forhold, VVS-installasjoner, elektroinstallasjoner og brannsikring.

I etterkant av befaringen utarbeides en detaljert rapport med generell eiendomsdata, samt en generell karakteristikk av bygningens tekniske tilstand som primært vil peke på avvik, skader, feil eller mangler observert under befaringen. I tillegg vil rapporten inneholde forslag til tiltak med tilhørende kostnadsestimat.  

Avslutningsvis vil også en finansiell due diligence bidra til å minimere risiko og sikre gode investeringer. Målet med en finansiell due diligence er å kartlegge eiendomsselskapets økonomiske situasjon i forkant av en transaksjon. Blant annet gjøres en vurdering av selskapets kontantstrøm, kostnadsbilde/gjeldssituasjon, samt vurderinger rundt selskapets skatte- og merverdiavgiftsmessige situasjon. Dette gjøres for å få overblikk over selskapets økonomiske helse, ytelse og prognoser, samt for å identifisere eventuell risiko i forkant av en transaksjon.

Har du behov for bistand til gjennomføring av en due diligence eller andre spørsmål?

Vi har kvalifisert og fagkyndig personell som står klare for å bistå deg til å sikre gode investeringer.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!